Víza na prácu v Anglicku po brexite

Voľný pohyb medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou sa skončil dňa 31. decembra 2020 a dňa 1. januára 2021 zaviedlo Spojené kráľovstvo bodovací imigračný systém, ktorý uprednostňuje kvalifikáciu a talent pred miestom, odkiaľ osoba pochádza. Zmenili sa aj možnosti práce a potreba víz.

Na prácu v Spojenom kráľovstve je dostupné celé spektrum víz, ako napríklad víza pre začínajúcich podnikateľov a inovátorov (Start-up and Innovator Visas). Existujú aj víza pre iné povolania špecialistov vrátane víz pre duchovných, športovcov a tvorivé povolania. Toto sú 4 základné druhy. 

 1. Víza pre kvalifikovaných pracovníkov (Skilled Worker Visa)

V rámci nového systému bude musieť každá osoba prichádzajúca do Spojeného kráľovstva preukázať, že spĺňa osobitné požiadavky, za ktoré získa body. Neexistuje žiadna celková horná hranica počtu tých, ktorí sa môžu uchádzať o vstup v rámci tejto schémy pre kvalifikovaných pracovníkov (Skilled Worker route).

Aby ste boli oprávnení na vízovú trasu kvalifikovaných pracovníkov, musíte preukázať, že:

 • máte pracovnú ponuku na požadovanej úrovni kvalifikácie od sponzora s licenciou od úradu;
 • váš sponzor vám zaplatí príslušnú minimálnu mzdu (bežne 25 600 £ alebo aktuálnu sadzbu pre vašu konkrétnu prácu podľa toho, ktorá sadzba je vyššia);
 • viete hovoriť po anglicky na stredne pokročilej úrovni B1 (Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti). 
 1. Víza pre zdravotníckych pracovníkov a opatrovateľov (Health and Care Visa)

Ak pracujete v oprávnenej zdravotníckej profesii a máte pracovnú ponuku v Národnom zdravotníckom systéme (NHS), v sektore sociálnej starostlivosti alebo od zamestnávateľov a organizácií, ktoré poskytujú služby Národnému zdravotníckemu systému (NHS), viete hovoriť po anglicky a spĺňate požiadavky vízovej trasy pre kvalifikovaných pracovníkov, tak môžete podať žiadosť o víza pre zdravotníckych pracovníkov a opatrovateľov, aby ste prišli do Spojeného kráľovstva so svojou rodinou.

Prebehne zrýchlený zápis so zníženými poplatkami za žiadosť a v priebehu podávania žiadosti sa poskytuje špecializovaná podpora. Ak ste oprávnení podať žiadosť o víza pre zdravotníckych pracovníkov a opatrovateľov, tiež ste oslobodení od povinnosti zaplatiť príplatok za imigračnú zdravotnú starostlivosť (Immigration Health Surcharge). Pracovníci v prvej línii v sektore zdravotníckej a sociálnej starostlivosti, ktorí nie sú oprávnení podať žiadosť o víza pre zdravotníckych pracovníkov a opatrovateľov, budú musieť zaplatiť príplatok za imigračnú zdravotnú starostlivosť, no môžu využiť výhodu kompenzačného systému, v rámci ktorého im bude príplatok vrátený.

Aby bol uchádzač oprávnený získať takéto vízum, musí preukázať, že má:

 • pracovnú ponuku na jednu z definovaných kvalifikovaných pracovných pozícií v rámci NHS alebo priamo v súvisiacich odvetviach;
 • zabezpečený príslušný minimálny platový prah;
 • znalosť anglického jazyka na stredne pokročilej úrovni B1 (v rámci stupnice Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky).
 1. Víza pre talenty z celého sveta (Global Talent)

Víza pre talenty z celého sveta (Global Talent Visa) umožňujú najvyššie kvalifikovaným ľuďom prísť do Spojeného kráľovstva bez pracovnej ponuky. Tieto víza sú určené uznávaným lídrom zajtrajška v oblasti vedy, humanitných vied, inžinierstva, umenia (vrátane filmovej tvorby, módneho návrhárstva a architektúry) a digitálnych technológií, ktorí majú jedinečnú kvalifikáciu obohacujúcu poznanie, ekonomiku a spoločnosť Spojeného kráľovstva. Špičkoví vedci a výskumní pracovníci majú výhodu rýchlejšieho procesu schvaľovania v rámci zrýchleného systému STEM.

Ide o pružné vízum, ktoré je platné maximálne 5 rokov. Vzťahuje sa na žiadateľov v nasledovných kategóriách:
 • veda a medicína;
 • humanitné vedy;
 • inžinierstvo;
 • výskum;
 • digitálne technológie;
 • oblasť umenia a kultúry. 
Aby mohol uchádzač požiadať o takéto vízum, musí:
 • byť osoba, ktorá je medzinárodne uznávaná ako odborník na najvyššej úrovni a zároveň je vedúcim pracovníkom vo svojom odbore, alebo taká osoba, u ktorej je nádej a pravdepodobnosť, že sa stane vedúcim pracovníkom vo svojom odbore;
 • byť schválený Globálnym potvrdzujúcim orgánom pre talenty. Existuje šesť schválených potvrdzujúcich orgánov Ministerstvom vnútra. Potvrdzujúci orgán hodnotí schopnosti žiadateľa, spôsobilosti a dosiahnuté ciele a poskytuje Ministerstvu vnútra poradenstvo, pokiaľ ide o rozhodnutie o schválení;
 • uchádzať sa o vízum nie neskôr ako 3 mesiace od doručenia písomného potvrdenia.
 1. Víza pre absolventov (Graduate Visa)

Ak úspešne ukončíte vysokoškolské štúdium prvého a vyššieho stupňa v Spojenom kráľovstve, po dokončení svojho štúdia budete oprávnení podať žiadosť o víza pre absolventov na pobyt a prácu alebo na hľadanie práce po dobu maximálne 2 rokov (3 rokov v prípade doktorandov).

Nie sú tu požiadavky na finančné zabezpečenie a uchádzači nemusia preukázať znalosť anglického jazyka, keďže úspešným ukončením štúdia a získaním hodnosti už preukázali, že ovládajú anglický jazyk.

Začnite písať a potvrďte tlačidlom ENTER